Artikel 1:  Aanmelding en Sportstudio Silver pas

 • Aanmelding als Sportstudio Silver-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Inschrijven kan tevens schriftelijk, het inschrijfformulier kan tijdens het eerste bezoek ingevuld worden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant Sportstudio Silver-lid het inschrijfformulier heeft ondertekend en ingeleverd. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.
 • Na het aanleveren van de inschrijving en een pasfoto zal er via incasso € 17,50 als borg voor de Sportstudio Silver pas berekend worden.  Wij verstrekken na de incasso zo spoedig mogelijk de Sportstudio Silver Pas.
 • Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Sportstudio Silver de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Sportstudio Silver vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.


 • De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Sportstudio Silver pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.


 • Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportstudio Silver pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van 17,50 worden verkregen.


 • Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Sportstudio Silver is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd behalve als in de vorige afhandeling niet alle kosten zijn betaald door de klant, b.v. de laatste maand of opzegmaand.

Artikel 2:  Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap bij Sportstudio Silver kan op elk gewenst moment ingaan er is geen contract termijn aan verbonden, met in achtneming van de onder Artikel 4 genomende voorwaarden voor  beëindiging.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso of contant.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Er wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 • De Sportstudio Silver pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Sportstudio Silver vestiging worden geweigerd. Sportstudio Silver is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Sportstudio Silver behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

 Artikel 3:  Lestijden

 • Sportstudio Silver behoudt zich het recht voor om lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Sportstudio Silver, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Op officiële en erkende feestdagen is de Sportstudio Silver vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4:  Beëindigen

 • Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van Sportstudio Silver.
 • Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaanden voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 • Sportstudio Silver behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 5:  Risico en aansprakelijkheid

 • Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Sportstudio Silver, is geheel voor eigen risico van het lid.
 • Zowel Sportstudio Silver als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 • Zowel Sportstudio Silver als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6:  Huisregels

 • Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sportstudio Silver vestiging en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden en de huisregels van de Sportstudio Silver vestiging staan op de website http://www.sportstudiosilver.nl en zijn bij de balie van de Sportstudio Silver vestiging op te vragen.

Artikel 7:  Publicaties

 • Alle door Sportstudio Silver gepubliceerde aanbiedingen en/of akties zijn niet van toepassing bij een reeds bestaand lidmaatschap. Indien dit wel van toepassing is zal dit expliciet aangegeven worden op de aanbieding en/of aktie.
 • Sportstudio Silver behoudt zicht het recht voor zijn gepubliceerde prijzen, aanbiedingen en akties te wijzigen zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Alle gepubliceerde prijzen worden jaarlijks geïndexeerd zonder bekendgeving van deze, schrijffouten of onverwachte prijswijzigingen dienen door medewerkers van Sportstudio Silver kenbaar gemaakt te worden voor het aangaan van een overeenkomst.
 • Sportstudio Silver behoudt zich het recht voor om gepubliceerde lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

Artikel 8:  Rechtstoepassing

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportstudio Silver aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sportstudio Silver, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportstudio Silver is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportstudio Silver te accepteren.